Проект EIVET Емоционална интелигентност за по-ефективен процес на обучение

С първото събитие по проекта, организирано онлайн от Организация „Технически обучение” (България) през февруари стартираха дейностите по проект „EIVET Емоционална интелигентност за по-ефективен процес на обучение” с референтен номер 2021-1-BG01-KA220-ADU-000033724. Основната цел на проекта е да подобри наличието на висококачествени възможности за обучение за възрастни чрез интегриране на науката и методологията на емоционална интелигентност /ЕИ/ в процеса на обучение, за да подпомогне и подобри ефективността и успеха след обучението на обучаемите и следователно да преодолее ефектите, свързани с безработицата, засилени от икономическата и финансова криза, пред която е изправен ЕС след COVID-19.

Проектът се фокусира върху две целеви групи: от една страна, той включва експерти и преподаватели в рамките на центровете за професионално обучение, социални организации и предприятия, а от друга страна обучаваните, които ще бъдат крайните потребители на курсовете за обучение. Целевата група от обучаеми ще включва заети, безработни, нискоквалифицирани хора, младежи и мигранти.

 

Консорциумът по проекта се състои от следните 5 партньора:

– Technical Training – Bulgaria (Project Leader)

– Foundation for Developing Emotional Intelligence – Bulgaria

– Mesogeiako ekpaideftiko kentro – m.e.k. life-long learning center level ii s.a. – Greece

– Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovakia

– Fondazione Luigi Clerici – Italy

 

Конкретните цели на проекта са:

  • Разработване на методология за обучение, който може да се използва широко чрез адаптиране на ЕИ в процеса на обучение;
  • Демонстриране, че ЕИ е не само ключов елемент за интелигентно и ефективно обучение, но и инструмент за интегриране на обучаемите към пазара на труда;
  • Развитие на знания, умения и компетенции в областта на емоционалната интелигентност, самосъзнанието, професионалното самочувствие, социалното предприемачество и икономически проактивното отношение на обучаемите;
  • Засилване на сътрудничеството между организациите от различни страни от ЕС, с цел установяване на обмен на практики и ноу-хау.

 

Проектният консорциум има за цел постигането на горепосочените цели чрез разработване на следните три резултата от проекта:.

  • PR1 Разработване на методология и обучителни материали: Целта на резултата от този проект е да се разработи методология на преподаване, обучителни материали и инструкции по отношение на знанията по ЕИ, които ще подкрепят не само учебния процес, но и доставчиците на обучение (учители / обучители, фасилитатор, ментори ) в центрове за професионална подготовка, центрове за социална подкрепа, социални предприятия и организации за подкрепа на бизнеса в процеса на организиране и провеждане на обучения. Разработената методология и учебни материали ще бъдат приложими за всички видове курсове за обучение (ключови компетентности, професионално обучение и др.).
  • Разработване на интерактивна настолна игра за учене: Неговата цел е да се разработи интерактивна настолна игра за учене, която не само ще улесни образователния процес в класната стая, но и която може да се прилага в ученето през целия живот и в неформална среда, като по този начин се постига дългосрочно въздействие върху обучението върху обучаемите. Целта на играта е да подпомогне както обучителите, така и обучаемите в процеса на обучение по ЕИ. Идеята за създаването е, от една страна, да има приложимост по време на обучението, а от друга страна, да помогне на обучителите и обучаемите да научат и развият умения за емоционална интелигентност след приключване на обучението.
  • Разработване на мобилното приложение SmartEmotions: Целта е да послужи като мощен иновативен инструмент за стимулиране на процеса на осъзнаване и саморефлексия. Целта на приложението е да предостави бърза, лесно достъпна и точна оценка на текущото емоционално състояние на потребителя чрез „сканиране“ на няколко ключови индикатора чрез отговаряне на основни въпроси, относно физическото състояние, чувствата и мислите на потребителя. Систематичното натрупване на потребителски данни в различни ситуации ще му помогне да създаде личен „емоционален профил“, въз основа на който потребителят ще може да получи надеждна интерпретация и препоръка за ефективна стратегия за текущата ситуация. Освен това приложението ще помогне на потребителите да изградят рационална стратегия за това как да се справят с емоциите в различни ситуации, да подобрят емоционалната си интелигентност и да предотвратят нежелани последствия, предизвикани от непреработени емоции.

Проектът също така предвижда дейности за краткосрочно обучение:

До края на периода на изпълнение на O1 ще бъде организирано краткосрочно обучително събитие в България с домакин Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност. Целта на обучението е валидиране на разработения курс и методология за емоционална интелигентност от всички представени партньори, за да се съберат техните отзиви и предложения за промени и подобрения на разработения курс и методология на ЕИ. Освен това, обучителите ще бъдат обучени как да прилагат и адаптират методологията в курсове за обучение.

До края на периода на изпълнение на O2 ще бъде организирано краткосрочно обучително събитие в Словакия, чийто домакин е UMB. Целта на обучението е да валидира и подобри разработената интерактивна настолна игра чрез събиране на обратна връзка и предложения за промени и подобрения от участниците и обучителите как да използват и прилагат настолната игра в процеса на обучение.

Целевата група и за двете обучителни дейности са експерти със задълбочени познания и опит в предоставянето на обучителни курсове, с най-малко 5 години професионален опит като обучител, лектор или преподавател и опит в работата с широк кръг от обучаеми (безработни, по-малко опитни , нискоквалифицирани, самостоятелно заети лица, средно и висше ръководство и др.)

В края на проекта Fondazione Luigi Clerici ще бъде домакин на събитие за разпространение в Италия, което ще включва национални и международни участници, за да споделят резултатите от проекта и опита, свързан с тях.

 

Статус:

В момента Консорциумът по проекта работи върху създаването на полуструктурирани интервюта, които са част от дейностите на IO1 – Изграждане на методология за преподаване в ЕИ, обучителни материали и инструкции, които ще подпомагат учебния процес и доставчиците на обучение в центровете за професионална подготовка, центровете за социална подкрепа , социални предприятия, организации за подкрепа на бизнеса или други, в процеса на организиране и провеждане на обучения.

Предварителните въпросници са насочени към идентифициране на потребностите от обучение на групите от обучаеми във всяка страна. Всеки партньор по проекта ще допринесе за процеса на събиране на данни и информация за съответната страна, чрез администриране на въпросници. Въз основа на идентифицираните нужди от обучение и нуждите на обучаемите във всяка страна ще бъдат разработени методология и обучителни материали.

Скоро ще ви информираме за следващите стъпки.