Сертификационното професионално обучение по емоционална интелигентност 21-23-април

21 – 23 Април 2021

Сертификационното професионално обучение по емоционална интелигентност на две нива се осъществява по авторска програма на д-р Джон Пеллиттери, президент на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI), Ню Йорк, САЩ. Програмата на обучението е съобразена с професионалните и етични статдарти на АРА – American Psychological Association. Програмата е акредитирана от ISEI и вече се предлага на български език с водещ  д-р Антонина Кардашева, национален координатор за България към ISEI, учредител и изпълнителен директор на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност.

Сертификатите дават на участниците международна правоспособност и легитимност да прилагат знание, умения, техники и методи по емоционална интелигентност в разнообразна професионална среда.  Всеки сертификат има уникален номер. Сертификатите се публикуват в регистрите на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност и Международното общество по Емоционална интелигентност.

Дизайнът на обучителните модули съчетава научно-приложни постижения и представя разнообразни практически подходи, стратегии и методи за развитие на професионалисти в областта на емоционалната интелигентност.

Сертификационното професионално обучение е с гъвкава програма, която се адаптира съобразно вида участници, техните потребности и спецификата на професионалната им област. Въпросите за дискусии, примерите, казусите и активностите в модулите се адаптират според професионалните интереси на участниците, средата и дейността им, за да отговорят на специфичните нужди на групата.

В програмата на обучението се акцентира върху подобряване и поддържане на общото емоционално здраве на хората в организациите, повишаване на тяхното емоционално благополучие, използване на стратегии за управление на стреса на работното място.

Обучението е много подходящо за психолози, психотерапевти, коучове, HR мениджъри и професионалисти, които искат да развиват умения да използват в работата си емоционално интелигентния подход.

ПРОГРАМА ЗА ТРИДНЕВНО СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

ПЪРВИ ДЕН – 21.04.2021

СЕРТИФИКАТНО НИВО I 

СЕРТИФИКАТ ЗА НАЧИНАЕЩИ

ВЪВЕДЕНИЕ В НАУКАТА ЗА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (общ хорариум 8 часа)

Първи модул: История, концептуализация, развитие и актуални проблеми на науката Емоционална интелигентност. Същност на емоциите, видове и връзката им с интелекта.

Втори модул: Развитие на емоционалната интелигентност  като личностна черта, способност и компетентност. Сравнителен анализ на модели и методи за измерване.

First module: History, conceptualization, development and current problems of science Emotional intelligence. The essence of emotions, types and their connection with the intellect.

Module Two: Development of Emotional Intelligence as a Personal Trait, Ability and Competence. Comparative analysis of models and measurement methods.

ВТОРИ ДЕН – 22.04.2021

СЕРТИФИКАТНО НИВО II

СЕРТИФИКАТ ЗА НАПРЕДНАЛИ

ИЗМЕРВАНЕ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ И ПРИЛОЖИМОСТ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ (общ хорариум 16 часа)

Първи модул: Лаборатория 1 – Осъзнаване на динамиката и процесите на многообразието от емоции и емоционални реакции.

Втори модул: Методи за оценяване на емоционалната интелигентност за индивиди и групи

Трети модул: Лаборатория 2 – Механизми за емоционално регулиране и практическата им приложимост в професионалната сфера.

First module: Laboratory 1 – Awareness of the dynamics and processes of the diversity of emotions and emotional reactions.

Second module: Assessment methodology – Individual and group evaluations

Third module: Laboratory 2 – Mechanisms for emotional regulation and their practical applicability in the professional field.

ТРЕТИ ДЕН – 23.04.2021

ПРИЛОЖИМОСТ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Първи модул: Стратегии и техники за приложение на емоционалната интелигентност в различни професионални условия със специален фокус към лидерство, мениджмънт, управление на човешки капитал в бизнес среда.

Втори модул: Работа с реални случаи на участниците по метода EASE.

Трети модул: Разработване на индивидуален план за приложимост на емоционалната интелигентност в професионална среда.

Продължителност на обучението – всеки ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Такса участие: 1 925 BGN с включена такса за метода MSCEIT и едногодишно членсто към Международното общество по Емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ, резултати и интерпретация ще бъде споделена онлайн от д-р Джон Пеллиттери

Таксата се заплаща по банков път:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност

IBAN: BG56FINV91501017273426 BGN

SWIFT: FINVBGSF

Основание: Участие в сертификационно обучение по ЕИ

Записвания на емайл: ceo@foundation-ei.com