Проект EIVET Емоционална интелигентност за по-ефективен процес на обучение 2nd Newsletter

Тази есен анализът на полуструктурираните интервюта, който е част от PR1 – Изграждане на методология на преподаване по EI, обучителни материали и инструкции, които ще подпомогнат учебния процес и доставчиците на обучение в центрове за професионално обучение, центрове за социална подкрепа, социални предприятия, подкрепа на бизнес организации или други, в процеса на организиране и провеждане на обучението – е окончателно сключен. Интервютата, базирани на насоки за прилагане на структурирани и полуструктурирани интервюта и въпросници, се проведоха през летните месеци и бяха насочени към идентифициране на контекста на обучение, нуждите и групите на обучаемите според мненията на обучители и обучаеми във всяка от четирите страни партньори.
Всички партньори по проекта се свързаха с респонденти от центрове за професионално образование и обучение и университети: от една страна, експерти с дълбока компетентност и опит в предоставянето на курсове за обучение на различни обучаеми (дългосрочно безработни, емигранти, служители, студенти и обучители), а от друга страна обучаеми ( дългосрочно безработни, емигранти, служители, студенти и обучители). Петимата партньори по проекта проведоха общо 103 интервюта – 32 преподаватели и експерти бяха интервюирани с въпросник, предназначен за обучители, и 71 потенциални обучаващи се интервюираха с формуляра за обучаващите се.
Резултатите от полуструктурираните интервюта показаха, че както обучителите, така и обучаемите се нуждаят от повече обучение за разпознаване на емоциите, както и за използване и етикетиране на емоции, емоционална регулация и обучение за ЕИ като цяло. Благодарение на тези резултати консорциумът вече разполага с информацията за създаване на курс за обучение, който съдържа учебна програма, образователна процедура стъпка по стъпка и различни материали за обучение. Всъщност през следващите месеци консорциумът ще се фокусира, под ръководството на Фондация за развитие на емоционалната интелигентност (България), върху развитието на тези. Разработените материали, които ще бъдат приложими за всички видове обучителни курсове, ще бъдат тествани по време на обучителния курс в София, организиран от Фондация за развитие на емоционалната интелигентност (България) в края на февруари 2023 г. Обучението ще бъде посетено от експерти от всяка страна партньор, които ще бъдат поканени да дадат своите отзиви относно адаптивността и приложението на разработените материали.
През този месец консорциумът също започна да работи по PR2, под ръководството на Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Словакия). Резултатът от този проект е интерактивна учебна настолна игра, която не само ще улесни образователния процес в класната стая, но също така може да се приложи в ученето през целия живот и в неформална среда, като по този начин се постигат дългосрочни въздействия върху обучението в участващите обучаеми. Целта на играта е да подпомогне както обучителите, така и обучаемите в процеса на обучение по EI. Идеята зад създаването му е, от една страна, приложението му по време на обучението, а от друга страна, да помогне на обучителите и обучаемите да научат и развият умения за EI (емоционална интелигентност) след приключване на обучението.
Скоро ще ви информираме за следващите стъпки!