Сертификация

СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Сертификационното професионално обучение по Емоционална интелигентност от две части с водещ д-р Джон Пелитери, президент на Международното общество по Емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ е с акредитира програма към ISEI и д-р Антонина Кардашева, Учредител и СЕО на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност, Национален координатор за България към ISEI

Програмата на обучението предоставя на участниците експертно знание по емпирично-базирани резултати за Емоционална интелигентност, ефективни стратегии и умения в прилагането й във всички сфери на социалния живот. Обучението е подходящо за професионалисти в областта на:

а) образование и обучение

б) психично здраве / консултиране / терапия

в) организационни консултации / коучинг / управление.

г) управление на бизнеса / лидерство / мениджмънд / човешки капитал и отношения

д) професионалисти в центрове за подбор и оценяване

Сертификатите ще дадат легитимност и възможност на участниците да развият и прилагат знания по Емоционална интелигентност в разнообразна работна среда и условия. Целта на обучението е експертно, професионално и чрез единни стандарти да се развива и разпространява концептуалното познание за Емоционална интелигентност и да се прилага професионално в максимално много области на практиката. Дизайнът на уебинарните сесии е конструиран и предназначен за професионалисти с основни и надградени познания по Емоционална интелигентност. Участниците ще имат възможност да изследват нивото на своята Емоционална интелигентност чрез световно признат метод за изследване като част от процеса на обучение.

Сертификатно ниво I
ВЪВЕДЕНИЕ

Основи на Емоционалната интелигентност (6 часа)

 • (А). История, развитие и концептуализация на Емоционалната интелигентност

В обучителните модули ще се предоставят концептуалната рамка и дългогодишният процес на развитие на Емоционалната интелигентност. Ще се дефинират компонентите на Емоционалната интелигентност от различни перспективи, преглед на историята и еволюцията на основните модели (способности, черти и компетенции). Ще бъдат преразгледани настоящите предизвикателства с концептуализацията и измерването.

 • (В). Развитие на Емоционална интелигентност като способност

Чрез практически експериментални лабораторни сесии участниците ще се запознаят, работят върху и изследват всяка от четирите области на модела на Емоционалната интелигентност като способност – (а) емоционално възприятие (б) емоционално улесняване на мисленето (в) емоционални знания и (г) регулиране на емоциите. Развитието на тези способности ще послужи като основа за личностно израстване на участниците, както и за прилагане на знанието и стратегиите за Емоционална интелигентност в професионални условия.

 

Сертификатно Ниво II
СЕРТИФИКАТ ЗА НАПРЕДНАЛИ

 

Измерване, оценяване и приложение за Емоционалната интелигентност (12 часа по време на обучението плюс 3 часа преди / след обучението)

 • (С). Лаборатория за емоционално осъзнаване – 1

Експерименталните лабораторни дейности ще включват интерактивни и междуличностни дейности и в двата дни на семинара от ниво 2, целящи да развият Емоционалната интелигентност като способност и осъзнатост на всеки участник. По време на уъркшопа ще бъдат идентифицирани и изследвани субективни реакции и емоционални състояния с цел изграждане на опит на емоционално възприятие, разбиране на характеристиките на емоционалната регулация, нива на осъзнатост и приложения при използването на емоционална информация в професионалната практика.

 1. (Д). Методи за оценка на Емоционалната интелигентност като способност

Този модул от обучението ще запознае с използването на методи за оценка на Емоционалната интелигентност, които се прилагат за индивидуални изследвания. Ще се обсъждят принципите за процеса на оценяване като цяло и по-конкретно за оценка на въздействието на Емоционалната интелигентност върху съответната професионална среда. Участниците ще попълнят тест MSCEIT и ще получат (преди обучението) своите профили за нивото на Емоционална интелигентност. По време на този модул те ще се научат да оценяват и тълкуват резултатите от измерването. Като се запознаят с основните инструменти за оценка на Емоционалната интелигентност, участниците могат да започнат да включват елементи от методологията в своите процедури за подбор и оценка на персонала или кандидати за работа.

/Уъркшопът не предоставя сертификат за използване на MSCEIT. Този тест ще изисква допълнително специализирано обучение/.

 • (Е). Лаборатория за емоционално осъзнаване – 2

Този модул доразвива знанията и придобитите умения за оценяване на Емоционалната интелигентност от модул D (Оценяване). Участниците ще използват своите резултати от изследването като основа за своето личностно развитие и емоционално осъзнаване. Те ще идентифицират областите, които са развили максимално добре и тези, които могат да  подобрят за доразвиване на Емоционалната интелигентност като способност.

 • (F). Стратегии за приложимост на Емоционалната интелигентност в професионална среда

Програмата в този модул обхваща общите принципи и стратегии за приложимост на Емоционалната интелигентност в професионални условия. Участниците, чрез участие в малки групи, ще разработват специфични стратегии, приложими към техния тип среда (образователни, организационни, бизнес). Ще бъдат използвани казуси и участниците ще анализират сценарии, за да използват оценъчна процедура и стратегия за приложимост на Емоционалната интелигентност, придобити от обучителните модули.

 • (G). Разработване на план за приложимост на Емоционалната интелигентност в професионална среда

В този изцяло практически модул, участниците ще работят първоначално индивидуално с фасилитатор и след това в малки групи, като всеки ще разработи специфичен план за приложимост на Емоционалната интелигентност, специфичен за своята професионална област (образователна, бизнес или консултантска-организационна). Плановете ще бъдат насочени към улесняване на положителните промени при управление на човешкия капитал чрез използване на принципите на Емоционалната интелигентност и ще дадат основа за интегриране на специфични за сферата на дейности нови концепции за приложение на индивидуално, групово и организационно ниво.

 

В ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДВИДЕН СПЕЦИФИЧЕН ФОКУС
ВЪРХУ БИЗНЕС ПРОЦЕСИ И СРЕДА

 

Сертификационното професионално обучение е с гъвкава програма, която се адаптира съобразно вида участници, техните потребности и спецификата на професионалната среда. Въпросите за дискусии, примерите, казусите и активностите в модула се адаптират според професионалните позиции на участниците, които те заемат, средата и особеността на дейността, за да отговорят на специфичните нужди на групата.

В програмата на обучението е предвидено да се акцентира върху подобряване и поддържане на общото емоционално здраве на хората в организациите, повишаване на тяхното емоционално благополучие, идползване на стратегии за управление на настроението, работа с клиенти и умения за намаляване на стреса на работното място.

Част от темите и бизнес стратегии, които ще се използват са насочени към:

 1. установяване на доверителна връзка във взаимоотношенията с клиенти и постигане на удовлетвореност на клиента
 2. влияние и управление на клиенти с трудни емоции (раздразнителни, афективни, агресивни, взискателен, недоволни)
 3.  решаване на проблеми и конфликти
 4. справяне с емоциите на продавача в процеса на продажби
 5. емоциите в процеса на мотивация за работа
 6. подобряване на отношенията с колеги и мениджъри
 7. развитие на лидерска и управленска компетеност за Емоционална интелигентност за мениджър и лидери

Казусите, упражненията за решаване на проблеми и ролевите игри могат да се фокусират върху типични и проблемни видове междуличностни взаимодействия между търговци, клиенти, колеги и мениджъри в различен бизнес контекст. Oбучението ще се проведе на английски език с осигурен превод.