Emotional Intelligence: Smart strategies for Health

На 29.10.2019 г. в Зала 7 на НДК ще се проведе Втората Международна Конференция по Емоционална интелигентност на тема „Emotional Intelligence – Smart strategy for Health”, организирана от Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност. 

Екипът на Фондацията има изключителен респект към всички хора, които оценяват, че най-ценният им ресурс е ЗДРАВЕТО и знаят, че Емоционалната интелигентност е рецептата за психично и физиологично здраве. Емоционалната интелигентност е „лекарството“ за поддържане на здравословна връзка със средата и устойчиво благополучие! 

Темите на конференцията са разнообразни и много интригуващи! Различни лектори от България и чужбина ще представят своя новаторски принос към значимата връзка между Емоционалната интелигентост, Епигенетиката и Генетичното наследство.

Тематичен фокус ще се постави върху динамичната свързаност между нивата на Емоционална интелигентност и храненето, като обясним различните им ефекти. Ще се даде яснота за причините и честата проява на ендокринни заболявания и стерилитет, породени от емоционални проблеми и нарушен емоционален статус. 

Известни специалисти в областта на пластичната хирургия и козметичните процедури ще споделят рисковете за естествената красота, като ефект от намалената Емоционална интелигентност и силното влияние на „Синдрома на силиконовата красота“.

В конференцията, посветена на здравето, ще има и акцент върху „разболяващите емоции“ под влияние на медии и токсичност в професионалните отношения на работната място. Специалисти в областта на Посттравматично стресово разстройство и Burnout ще споделят за причините и резултатите от емоционалната регулация при различни условия и влияния. 

Най-ценното, което ще ви подарим на конференцията са много стратегии за Благополучие и емоционално здраве!

СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

След Конференцията, в периода от 30.10 до 01.11. 2019г., ще се осъществи сертификационно професионално обучение по Емоционална интелигентност на две нива с водещ доц. д-р Джон Пеллиттери, президент на Международното общество по Емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ.

Програмата на обучението ще предостави на участниците експертно знание по емпирично-базирани резултати за Емоционална интелигентност, ефективни стратегии и умения в прилагането й във всички сфери на социалния живот. Обучението е подходящо за професионалисти в областта на:

а) образование и обучение

б) психично здраве / консултиране / терапия

в) организационни консултации / коучинг / управление.

г) управление на бизнеса / лидерство / мениджмънд / човешки капитал и отношения

д) професионалисти в центрове за подбор и оценяване

Сертификатите ще дадат легитимност и възможност на участниците да развият и прилагат знания по Емоционална интелигентност в разнообразна работна среда и условия. Целта на обучението е експертно, професионално и чрез единни стандарти да се развива и разпространява концептуалното познание за Емоционална интелигентност и да се прилага професионално в максимално много области на практиката. Дизайнът на обучителните сесии е конструиран и предназначен за професионалисти с основни и надградени познания по Емоционална интелигентност. Участниците ще имат възможност да изследват нивото на своята Емоционална интелигентност чрез световно признат метод за изследване като част от процеса на обучение.

 

СЕРТИФИКАТНО НИВО I
ВЪВЕДЕНИЕ на 30.10.2019

 

Основи на Емоционалната интелигентност (6 часа)

 • (А). История, развитие и концептуализация на Емоционалната интелигентност

В обучителните модули ще се предоставят концептуалната рамка и дългогодишният процес на развитие на Емоционалната интелигентност. Ще се дефинират компонентите на Емоционалната интелигентност от различни перспективи, преглед на историята и еволюцията на основните модели (способности, черти и компетенции). Ще бъдат преразгледани настоящите предизвикателства с концептуализацията и измерването.

 • (В). Развитие на Емоционална интелигентност като способност

Чрез практически експериментални лабораторни сесии участниците ще се запознаят, работят върху и изследват всяка от четирите области на модела на Емоционалната интелигентност като способност – (а) емоционално възприятие (б) емоционално улесняване на мисленето (в) емоционални знания и (г) регулиране на емоциите. Развитието на тези способности ще послужи като основа за личностно израстване на участниците, както и за прилагане на знанието и стратегиите за Емоционална интелигентност в професионални условия.

 

СЕРТИФИКАТНО НИВО II
СЕРТИФИКАТ ЗА НАПРЕДНАЛИ на 31.10 и 01.11.2019

 

Измерване, оценяване и приложение за Емоционалната интелигентност (12 часа по време на обучението плюс 3 часа преди / след обучението)

 • (С). Лаборатория за емоционално осъзнаване – 1

Експерименталните лабораторни дейности ще включват интерактивни и междуличностни дейности и в двата дни на семинара от ниво 2, целящи да развият Емоционалната интелигентност като способност и осъзнатост на всеки участник. По време на уъркшопа ще бъдат идентифицирани и изследвани субективни реакции и емоционални състояния с цел изграждане на опит на емоционално възприятие, разбиране на характеристиките на емоционалната регулация, нива на осъзнатост и приложения при използването на емоционална информация в професионалната практика.

 1. (Д). Методи за оценка на Емоционалната интелигентност като способност

Този модул от обучението ще запознае с използването на методи за оценка на Емоционалната интелигентност, които се прилагат за индивидуални изследвания. Ще се обсъждят принципите за процеса на оценяване като цяло и по-конкретно за оценка на въздействието на Емоционалната интелигентност върху съответната професионална среда. Участниците ще попълнят тест MSCEIT и ще получат (преди обучението) своите профили за нивото на Емоционална интелигентност. По време на този модул те ще се научат да оценяват и тълкуват резултатите от измерването. Като се запознаят с основните инструменти за оценка на Емоционалната интелигентност, участниците могат да започнат да включват елементи от методологията в своите процедури за подбор и оценка на персонала или кандидати за работа.

/Уъркшопът не предоставя сертификат за използване на MSCEIT. Този тест ще изисква допълнително специализирано обучение/.

 • (Е). Лаборатория за емоционално осъзнаване – 2

Този модул доразвива знанията и придобитите умения за оценяване на Емоционалната интелигентност от модул D (Оценяване). Участниците ще използват своите резултати от изследването като основа за своето личностно развитие и емоционално осъзнаване. Те ще идентифицират областите, които са развили максимално добре и тези, които могат да  подобрят за доразвиване на Емоционалната интелигентност като способност.

 • (F). Стратегии за приложимост на Емоционалната интелигентност в професионална среда

Програмата в този модул обхваща общите принципи и стратегии за приложимост на Емоционалната интелигентност в професионални условия. Участниците, чрез участие в малки групи, ще разработват специфични стратегии, приложими към техния тип среда (образователни, организационни, бизнес). Ще бъдат използвани казуси и участниците ще анализират сценарии, за да използват оценъчна процедура и стратегия за приложимост на Емоционалната интелигентност, придобити от обучителните модули.

 • (G). Разработване на план за приложимост на Емоционалната интелигентност в професионална среда

В този изцяло практически модул, участниците ще работят първоначално индивидуално с фасилитатор и след това в малки групи, като всеки ще разработи специфичен план за приложимост на Емоционалната интелигентност, специфичен за своята професионална област (образователна, бизнес или консултантска-организационна). Плановете ще бъдат насочени към улесняване на положителните промени при управление на човешкия капитал чрез използване на принципите на Емоционалната интелигентност и ще дадат основа за интегриране на специфични за сферата на дейности нови концепции за приложение на индивидуално, групово и организационно ниво.

 

В ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДВИДЕН СПЕЦИФИЧЕН ФОКУС
ВЪРХУ БИЗНЕС ПРОЦЕСИ И СРЕДА

 

Сертификационното професионално обучение е с гъвкава програма, която се адаптира съобразно вида участници, техните потребности и спецификата на професионалната среда. Въпросите за дискусии, примерите, казусите и активностите в модула се адаптират според професионалните позиции на участниците, които те заемат, средата и особеността на дейността, за да отговорят на специфичните нужди на групата.

В програмата на обучението е предвидено да се акцентира върху подобряване и поддържане на общото емоционално здраве на хората в организациите, повишаване на тяхното емоционално благополучие, използване на стратегии за управление на настроението, работа с клиенти и умения за намаляване на стреса на работното място.

Част от темите и бизнес стратегии, които ще се използват са насочени към:

 1. установяване на доверителна връзка във взаимоотношенията с клиенти и постигане на удовлетвореност на клиента
 2. влияние и управление на клиенти с трудни емоции (раздразнителни, афективни, агресивни, взискателен, недоволни)
 3.  решаване на проблеми и конфликти
 4. справяне с емоциите на продавача в процеса на продажби
 5. емоциите в процеса на мотивация за работа
 6. подобряване на отношенията с колеги и мениджъри
 7. развитие на лидерска и управленска компетеност за Емоционална интелигентност за мениджър и лидери

Казусите, упражненията за решаване на проблеми и ролевите игри могат да се фокусират върху типични и проблемни видове междуличностни взаимодействия между търговци, клиенти, колеги и мениджъри в различен бизнес контекст. Oбучението ще се проведе на английски език с осигурен превод.

 

ЦЕНИ НА БИЛЕТИ И ПАКЕТ ЗА УЧАСТИЕ

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ –  280 лв

 

 

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ –  1180 лв

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ – 1400 лв

 

 

ЗАКУПУВАНЕ НА БИЛЕТИ ПО БАНКОВ ПЪТ