Политика за защита на личните данни.

Настоящата политика за поверителност регламентира отношенията между „Фондация за
развитие на емоционалната интелигентност“, като администратор на лични данни и физическите
лица, субекти на лични данни, с които организацията влиза в пряк контакт при упражняване на
дейността си.
Всички използвани в настоящата политика понятия следва да се тълкуват с оглед
определенията, дадени в Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)
2016/679).
ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:
 „Фондация за развитие на емоционалната интелигентност“ е администратор на лични
данни.
 БУЛСТАД: 205484596
 Адрес: София, ул. Лавеле 19, ет. 2 офис 4
 тел.: 0888 884 737
 e-mail: office@foundation-ei.com
 e-mail: ceo@foundation-ei.com
Надзорен орган за дейността на Администратора и Обработващия е Комисията за защита на
личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”No2, Уеб сайт: www.cpdp.bg.
СУБЕКТИ НА ДАННИ И КАТЕГОРИИ ДАННИ:
„Субект на лични данни“ е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез
данните, които предоставя.
Категории лични данни, които Администраторът може обработва:
 Данни за физическа идентичност (име, фамилия, рождена дата, визуален образ);
 Данни за контакт (телефон, имейл);
 Данни за образование и професионална заетост;
 Данни за фактуриране и за счетоводни цели.
При събирането на данни за всяка конкретна цел се прави преценка за необходимост.
Администраторът не събира лични данни, извън минимално необходимото за извършване на
дейността си.
ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО:

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Адрес: България, гр. София, ул. Лавеле 19, ет. 2 офис 4

тел.: +359 888 884 737
e-mail: office@foundation-ei.com
e-mail: ceo@foundation-ei.com

С т р | 2
Администраторът събира, обработва и съхранява лични данни с цел идентификация на
субектите на лични данни, както и:
 За осъществяване ефективна комуникация с тях във връзка дейността на организацията
и осъществяване на обратна връзка;
 Във връзка администриране дейността на Клуб „Емоционална интелигентност“ и други
членствени организации.
 Във връзка осигуряване участието в различните събития, организирани от Фондацията
или присъствието на които се модерира от нея;
 Във връзка проучвания и информационни кампании;
 Със счетоводни цели – с оглед изпълнение на законови изисквания за съхранение на
финансова документация (когато е приложимо);
 Когато закон или друг нормативен акт установява такова задължение;
Администраторът събира, обработва и съхранява информация за целите на архивирането и
статистиката.
Предоставянето на лични данни е задължително изискване, необходимо за встъпване в
членствено правоотношение с Клуб „Емоционална интелигентност“ и/или другите членствени
организации на Фондацията. Без тях не могат да бъдат постигнати специфичните цели на
клубното участие. Лични данни са винаги необходими при встъпване в договорни отношения с
Администратора.
В хипотези извън изрично посочените винаги се изиска конкретното съгласие на субекта на данни
и се указват целите и срока за тази обработка, на субекта се предоставя информация за
разкриване на лични данни на трети лица, както и информация за правата му във връзка с
обработването на лични данни. Субектът ще бъде уведомен дали предоставянето на лични
данни е задължително или договорно изискване.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ:
Администраторът обработва данни винаги когато това е необходима за изпълнение на
задълженията по сключени договори, включително предприемане на стъпки за сключването им.
Администраторът обработва лични данни на основание изричното съгласие на субекта когато
такова е необходимо и дадено. Изричното е съгласието, когато е изразено чрез всяко активно
поведение, с което субектът предоставя личните си данни, след като е бил надлежно запознат с
настоящата Политиката за поверителност или други специфични цели на предоставянето.
Администраторът обработва лични данни на основание спазване на законовите си задължения
или защита на легитимните си интереси, когато това е пропорционално спрямо интересите на
субектите на лични данни.

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Адрес: България, гр. София, ул. Лавеле 19, ет. 2 офис 4

тел.: +359 888 884 737
e-mail: office@foundation-ei.com
e-mail: ceo@foundation-ei.com

С т р | 3
Обработването на лични данни за целите на директния маркетинг се извършва единствено на
основание изричното и свободно дадено съгласие на участника, което подлежи на оттегляне във
всеки един момент.
ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ:
Администраторът си запазва правото при заснемане на събития на Фондацията (конференции,
обучения, семинари, срещи на клубовете и др.) да направи записът публичен. Субекти на данни,
които не желаят визуалният им образ да бъде публикуван могат да съобщят това на съответното
техническо лице или на Администратора.
За целите на организиране и администриране на събитието, Администраторът може да разкрива
данни на подизпълнители или подпомагащи дейността му лица във вид на статистически,
анонимизирани или псевдонимизирани данни. Разкриването на данни на Обработващс лични
данни се осъществява въз основа на писмено споразумение, след като последният е гарантирал
сигурността на данните.
Вън от този случай, Администраторът не разкрива лични данни на трети лица, освен по искане
на субекта на данните или ако няма законово основание и/или поискване от компетентен
държавен орган.
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ:
Данни се обработват единствено за срока за изпълнение на поетите от организация ангажименти
и само доколкото това е съответно на целите, за които данните са събрани.
Данни, предоставени конкретно за целите на маркетинг комуникацията и получаване на бюлетин/
нюзлетър, се обработват до изрично оттегляне на съгласието на субекта на данни за този тип
обработка, изразено чрез натискане на активен бутон, инкорпориран в получаваните имейли.
Всяка информация, която се изчерпала основанието и целите за обработката си се заличава,
след направената за това преценка в процеса на ежегодна инвентаризация.
Данни, за които закон или друг нормативен акт изисква да бъдат съхранявани за по-дълъг период
(пр.: данни в счетоводни документи), се съхраняват до изтичане на съответния законово
установен срок.
ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:
Субектът на данни може във всеки момент да поиска от Администратора информация за това
дали и кои негови лични данни се обработват, както и целите и срока на това обработване.
Субектът може да поиска копие от данните, като предоставянето им не засяга правата на трети
лица. Данните могат да бъдат получени в структуриран електронен формат директно от
участника или същият може да поиска тяхното прехвърляне на друг администратор.

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Адрес: България, гр. София, ул. Лавеле 19, ет. 2 офис 4

тел.: +359 888 884 737
e-mail: office@foundation-ei.com
e-mail: ceo@foundation-ei.com

С т р | 4
Предвид доброволния характер на предоставянето на данни, когато обработката им се основава
на изричното съгласие на субекта, същият може във всеки момент да го оттегли, като има
предвид, че това може да доведе до прекратяване възможността за предоставяне на някои
услуги (пр.: участие в членствените организации, получаване на актуални новини и др.), но няма
да се засегне законосъобразността на предшестващата обработка.
Когато участник установи несъответствие или пропуск в предоставените от него лични данни,
има право и задължение да поиска от Администратора тяхното коригиране или допълване.
Участник може да възрази срещу обработката на данните му, като изложи аргументите си за
неоснователността ѝ. Когато участник е възразил срещу обработката на данните или е повдигнал
спор за точността им, може да поиска от Администратора да ограничи обработването до
разрешаване на спора.
Участник може да поиска ограничаване на обработката и когато според него тя е неправомерна
или нецелесъобразна, но все още не желае данните да бъдат изтривани.
Когато обработката на данни се окаже неоснователна и/или незаконосъобразна или е изчерпала
целите, за които е била осъществявана, участник може да поиска от Администратора да заличи
обработваните лични данни.
Участниците предявяват правата си срещу Администратора на лични данни в писмен вид, на
традиционен или електронен носител.
Ако преценят за необходимо, участниците имат право да подадат жалба срещу действията на
Администратора до компетентния надзорен орган.
ДЕЙСТВИЕ НА ПОЛИТИКАТА:
Настоящата политика за защита на данните има действие през целия период на обработването
на данните.
Политиката може да подлежи на промяна, което ще бъде изрично и предварително публикувано
на страницата на събитието, като правата на участниците не могат и няма да бъдат ограничавани
без тяхното изрично съгласие.
Настоящата Политика за Защита на личните данни е приета от Изпълнителния директор
на Фондация за Развитие на Емоционалната Интелигентност.
Последно изменение: 04.04.2019 г.