Валентин Василев

Валентин Василев

Сертифициран експерт по „Емоционална интелигентност“ от „International Society for Emotional Intelligence“  и „Foundation for Developing Emotional Intelligence“ – Сертификат № BG-2022-000069/18.02.2022 г.

От юни 2021 г. Валентин Василев е „професор“ по „Национална сигурност“ („Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси“) във Висшето училище по сигурност и икономика /ВУСИ/, град Пловдив и ръководител на „Център за лидерство и публични политики“ в същото учебно заведение.

Регионален Директор на Клуб ЕИ – град Благоевград

В периода 2000 – 2021 година е част от Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, като е заместник-декан на Правно-исторически факултет от 2010 до 2019 година, както и ръководител на катедра „Национална сигурност и публична администрация“/2018/. В университета той преминава през всички академични длъжности – асистент, старши асистент, главен асистент, доцент. През 2006 година защива успешно дисертационен труд пред Висшата атестационна комисия /ВАК/, а през 2010 година с решение на същата комисия се хабилитира като „доцент“.

Автор е на повече от сто публикации в научни издания в България и чужбина, както и на седем монографични издания в областта на мениджмънта на човешките ресурси, кризисните ситуации; екипната форма на работа; мотивацията и организационното поведение; публичния мениджмънт и публичните политики и други.

Професор Василев притежава богат практически опит в публичния сектор, като: заместник-кмет на Община Благоевград /2007-2010/; Обществен посредник /Омбудсман/ на Община Благоевград /2018-2021/; експерт в реализацията на проекти в повече от двадесет общински администрации; член на научно-консултативния съвет и лектор към Института по публична администрация /ИПА/; оценител на проекти към Министерството на младежта и спорта и „Фонд научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.

Професионалната му експертиза е в областта на администрацията,  управлението и развитието на човешките ресурси и управлението на кризисни ситуации.

Научните сфери, в които работи са: Управление и развитие на човешките ресурси, Емоционална интелигентност; Мениджмънт на кризисни ситуации; Мениджмънт и управленски технологии, Съвременни мотивационни техники, Организационно поведение, Местни публични политики, Публичен менидмънт; Работа с местни заинтересовани страни, Лидерство и емоционална интелигентност; Екипи и екипна ефективност; Устойчиво развитие и публична администрация; Корпоративна социална отговорност; Стратегическо утравление; Смарт-технологии в управлението и други.

Член на редакционните колегии на научните издания: „Политика и сигурност“; „Сигурност и отбрана“; “Global Scientific Journals“ (GSJ); „International Journal of Social and Scientific Research“ /IJSSER/;  „Cosmos an International Journal of Art and Higher Education“; „Qubahan Academic Journal“ (QAJ); „COSMOS  An International Journal of Management“; „Journal of Recycling Economy & Sustainability Policy“ (RESP) и други.

Съавтор и участник в единственото международно проучване на тема „Устойчиво управление на човешките ресурси“, проведено през 2022 година под от „SGH Warsaw School of Economics“ в Полша, с участието на повече от 50 държави.

В съавторство с докторант Моника Ичева представя модел за мотивация на служителите „Мотивация 4.0.“/2022/- практически инструмент за анализ на мотивацията на служителите и разработване на мотивационен профил и индивидуално насочени идейни проекти за подобряване на процесите на мотивация в организациите. Моделът се прилага успешно в публични институции и е публикуван и представен в авторитетни издания и форуми у нас и в чужбина.

Като Регионален Директор на Клуб ЕИ – гр. Благоевград, неговата мисия е да привлича професионалисти от различни области, които имат интерес към знанието за емоционалната интелигентност и неговото прилагане в различни професионални области.

Основен фокус на работата на Клуб ЕИ – Благоевград е към развитието на емоционална компетентност на децата, за да се подпомогне израстването им като пълноценни личности и обогатяване познанията на учителите, за да се справят с предизвикателствата свързани със  съвременните условия за работа с деца .

Месечните срещи на Клуб ЕИ – гр. Благоевград за 2023 г. ще се провеждат всяка трета сряда на месеца, от 18.00ч.

Можете да се свържете с Валентин на:

email: valyopen@abv.bg

mob: +359 898 438 468

 

Информация в научни бази данни: