Начало

СЕРТИФИКАЦИОННО ПРОФЕСИОНАЛНО ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ  

гр. София 26-28 Април 2023

 

 

За Фондацията

   

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ / ФРЕИ/  е създадена, за да бъде партньор на всеки, който иска да се развива и израства, на общности от професионалисти, които искат да спомагат за развитие на знанието за емоциите и на бизнес лидерите, ангажирани да управляват, чрез емоционално интелигентен подход! 

Фондацията е алианс на експертно знание в областта на емоционалната интелигентност. Екипът от изследователи, преподаватели по емоционална интелигентност, експерти,  осъществява дейност за популяризиране, развитие и утвърждаване на знанието за емоционална интелигентност в България и извън страната. Емоционалната интелигентност, като наука за познанието на човешките емоции и процесите за емоционална регулация, има отношение към възприятията за щастие, оптимизъм, благополучие, готовност към промяна, позитивни нагласи към нови бизнес предизвикателства, асертивност, адаптивност и професионална ангажираност.

Основната цел на Фондацията е да обединява учени с международен принос в областта на емоционалната интелигентност, експерти, треньори по личностни умения, обучители, медиатори и фасилитатори, които да насърчават, създават и развиват международни и междукултурни сътрудничества. Стремежът на нашата общност от професионалисти е да подкрепя научно изследователската и приложна дейност в България и извън нея, да подготвя лидери и мениджъри да управляват успешно бизнес екипите си чрез познаване на човешката емоционална регулация, схемите на мислене и рационализиране в различни бизнес условия.

Мисията на ФРЕИ е да подкрепя и насърчава развитието на теорията, научните изследвания и много мащабно – приложимостта на емоционалната интелигентност във всички социални области и професионална практика.

Екипът на Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност има изключителен респект към всички бизнес ориентирани хора, които познават своите емоции, избират да поддържат качествени взаимоотношения със своите екипи и бизнес партньори, и продължават да търсят възможности за личностно и професионално развитие!

Ние гарантираме научната и практическата стойност на знанията, които споделяме, и устойчивостта при популяризиране на резултатите от международни научни изследвания. Преимуществото ни е във факта, че част от нашите членове са учени – професори, доценти, доктори на науките, преподаватели в САЩ, Европа и България, коита са доказали своя професионализъм в областта на науката за емоционалната интелигентност. Това, в комбинация с експертизата на другата част от нашите членове, практиците – треньори, коучове, учители, ИТ и маркетинг специалисти, бизнес мениджъри, допълва компетентностния профил на нашата Фондация. 

Фондация за развитие на емоционалната интелигентност е и център за образование и обучение, развитие на лидерски и управленски компетентности, обмяна на информация и опит в областта на емоционалната интелигентност. Обучителната ни дейност спомага за развитие на компетентността в областта на познаване и идентифициране на емоции и емоционални състояния, емоционална интелигентност и емоционална зрялост. Екипът ни от експерти ефективно предоставя обществени и корпоративни услуги като обучения, програми и проекти за развитие на човешкия капитал, лидерство и мениджмънт в различни професионални сфери. Чрез своята дейност, експертите от Фондацията се стремят да допринасят за развиване на знания и компетентности в сферата на емоционалната интелигентност в различни социални области и да подобрят приложимостта й за постигане и поддържане на баланс в живота, на психично и физиологично здраве, и на успешни лични и професионални взаимоотношения. 

Учредена през януари 2019 година, Фондацията много бързо развива идеите си и постига целите си. За осем месеца от създаването си, екипът от професионалисти организира и проведе Първа международна конференция по Емоционална интелигентност, на която бяха изнесени 16 презентации от международни и български експерти. Осъществи се първото професионално сертификационно обучение, на което 17 български експерти бяха обучени и получиха Сертификат по Емоционална интелигентност, акредитиран от Международното общество по Емоционална интелигентност /ISEI/, Ню Йорк, САЩ, http://www.emotionalintelligencesociety.org. Активно се разви и клубна дейност, като до този момент са учредени Клубове по Емоционална интелигентност в София, Варна, Пловдив, Благоевград, Козлодуй, Стара Загора. До края на тази календарна година в проект е учредяването на още клубове в България и извън страната.

Нарастващият брой на нашите клубове и членове – професионалисти от всички бизнес сфери, е доказателство за качеството на знанията, които разпространяваме и заряда от позитивизъм и професионализъм, с който развиваме хората.

ФРЕИ има сключено споразумение за професионално партньорство с Международното общество по Емоционална интелигентност /ISEI/, Ню Йорк, САЩ,  http://www.emotionalintelligencesociety.org. С подкрепата и съдействието на президента на ISEI доц. д-р Джон Пеллиттери се осъществяват обученията, чиито сертификати са международно признати. Ценното в този вид обучения е, че всеки професионалист, след приключване на трето сертификационно ниво, може да  използва международният сертификат в целия свят, защото е издаден от борда на ISEI, на базата на акредитирана обучителна програма към ISEI.

Учредител и СЕО на Фондация за развитие на емоционалната интелигентност е д-р Антонина Кардашева. Тя е национален координатор по Емоционална интелигентност за България към Международното общество по Емоционална интелигентност /ISEI/, Ню Йорк, САЩ.  В практиката си, извън дейността по обучения и менторство в сферата на Емоционална интелигентност, д-р Кардашева е Сертифициран управленски консултант /СМС/ в областта на Човешките ресурси, член е на УС на БАУКО и член на Комисия по обучение и сертифициране към БАУКО. Тя има богата академична преподавателска дейност, международно признат изследователски опит в областта на Емоционалната интелигентност. Нейната експертиза се допълва и от авторството на няколко монографии и стотици научни доклади, бизнес консултанска и психотерапевтична практика.

Дейностите на Фондацията се ръководят от Консултативен съвет, включващ експерти от различни области.