ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Защита на данните

Обезпечаването на легитимното Ви участие в събитието е обвързано с предоставяне на лични данни. Едновременно с това, Администраторът на лични данни отчита правото на личен живот на всеки участник и взима всички необходими мерки за гарантиране неприкосновеността на поверените му лични данни.

 1. Използвани понятия

„Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

„Обработка на лични данни“ е всяка операция с лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, извличане, ограничаване, изтриване и др.

„Субект на лични данни“ е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано чрез данните, които предоставя.

„Администратор на лични данни“ е всяко лице, което извършва обработката на лични данни и определя целите и средствата за това обработване.

 1. Kой обработва данните

Организатор на събитието е Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност, който има качеството на Администратор на лични данни.

Представител/лице за контакт: Антонина Кардашева

Данни за контакт: office@foundation-ei.com

 Фондацията за развитие на Емоционалната интелигентност обработва лични данни съгласно изискванията на европейското и националното законодателство и по-специално разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/GDPR) и Законът за защита на личните данни (ЗЗДЛ).

Надзорен орган за дейността на Администратора е Комисията за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: www.cpdp.bg.

III. Кои данни обработваме

За участието Ви в провеждане на събитието събираме минимумът необходими данни, съобразно целите на обработка, а именно:

 • Данни за идентификация – имена на участника, представлявана организация, заемана длъжност
 • Данни за връзка – адрес на електронна поща, телефон
 • Данни за фактуриране (приложимо при платени събития)

Фондацията може да получава публично достъпна информация за вас, включително имена, дата на раждане, електронна поща, в случай, че при заявяване на участие използвате Вашия профил в социални мрежи, ако такава техническа възможност е налична.

Във формата за регистрация сме отбелязали предоставянето на кои данни е необходимо.

Администраторът си запазва правото за публично информационно отразяване на събитието, включително да фотографира и заснеме провеждането му, в това число и участниците в него.

IV. Цели на обработката

Обработката на необходимите лични данни има следните цели:

 • Организационна цел – ефективно администриране провеждането на събитието;
 • Идентификационна цел – индивидуализиране на участниците, преценка на аудиторията и адаптиране на съдържанието;
 • Комуникационна цел – осъществяване на контакт със заявилите участие лица при възникване на обстоятелства, налагащи промени в програмата на събитието, мястото или времето на провеждането му или изпращане на други важни известия, включително обратна връзка след провеждане на събитието
 • Маркетингови цели – представяне и промотиране идеите за събитието, провеждане на кампании по проучване за удовлетвореността на участниците в събитието, търсене на критични мнения и препоръки; също и провеждане на маркетингови кампании, свързани с търговските марки и друга фирмена идентичност на Администратора (за целите на директния маркетинг), при предварително дадено съгласие на участника;
 • Аналитични цели – за целите на анализа, статистиката и съставяне на доклади за оценка на събитието;
 • Счетоводни цели – с оглед изпълнение на законови изисквания за съхранение на финансова документация (когато е приложимо)


V. Основание на обработка

Осигуряване на участие в събитието представлява предоставяне на услуга, с оглед на което между участника и Администратора възниква договорно отношение (възмездно или безвъзмездно), което пък от своя страна е основание за събирането и обработката на лични данни самостоятелно или чрез възлагане на Обработващ.

Личните данни се предоставят от участника (субекта на данни), който декларира, че предоставя само собствените си данни, и гарантира за верността и пълнотата им.

Администраторът може да обработва лични данни и на основание спазване на  законовите си задължения или защита на легитимните си интереси, когато това е пропорционално спрямо интересите на субектите на лични данни.

Обработването на лични данни за целите на директния маркетинг се извършва единствено на основание изричното и свободно дадено съгласие на участника, което подлежи на оттегляне във всеки един момент. За даване на съгласие се счита и всяко активно поведение, с което участникът предоставя данните си на Администратора, когато е запознат с целите на предоставянето им и Политиката за защита на личните данни на Администратора

VI. Колко време обработваме данните Ви

Администраторът на лични данни събира, съхранява и обработва личните Ви данни за времето, необходимо за провеждане на събитието и изпълнение на целите на обработката, освен в случаите, когато законът изисква друг срок.

След приключване на дейностите по администриране на събитието, Администраторът оперира с личните данни съгласно собствената си Политика за защита на личните данни, която може да намерите ТУК.

Данни на участници, които са заявили желание за получаване на маркетингови съобщения, се обработват до изричното оттегляне на съгласието им чрез натискане на интерактивен бутон за отказ от получаването им или изпращане на съобщение до Администратора.

VII. На кого можем да разкриваме данните Ви

За целите на организиране и администриране на събитието, Администраторът може да разкрива данни на подизпълнители или подпомагащи събитието лица за охранителни или други жизненоважни цели, когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субектите на лични данни.

Администраторът си запазва правото при фотографиране и заснемане на събитието да направи записите публични. Субекти на данни, които не желаят визуалният им образ да бъде публикуван, могат да съобщят това на съответното техническо лице (фотограф, видео-оператор, технически организатор) или на Администратора.

Вън от тези случаи, не разкриваме лични данни на трети лица, освен по искане на субекта на данните или ако няма законово основание и/или поискване от компетентен държавен орган.

VIII. Права на участниците

Като субект на данни, участник в събитието винаги може да поиска от Администратора информация за това дали и кои негови лични данни се обработват, както и целите и срока на това обработване.

Участникът може да поиска копие от данните, като предоставянето им не засяга правата на трети лица. Данните могат да бъдат получени в структуриран електронен формат директно от участника или същият може да поиска тяхното прехвърляне на друг администратор.

Предвид доброволния характер на предоставянето на данни за целите на директния маркетинг, участникът може във всеки момент да оттегли даденото съгласие за обработка, което ще прекрати изпращането на промоционални съобщения и актуални новини, но няма да засегне законосъобразността на предшестващата обработка.

Когато участник установи несъответствие или пропуск в предоставените от него лични данни, има право да поиска от Администратора тяхното коригиране или допълване.

Участник може да възрази срещу обработката на данните му, като изложи аргументите си за неоснователността й.

Когато участник е възразил срещу обработката на данните или е повдигнал спор за точността им, може да поиска от Администратора да ограничи обработването до разрешаване на спора.

Участник може да поиска ограничаване на обработката и когато според него тя е неправомерна или нецелесъобразна, но все още не желае данните да бъдат изтривани.

Когато обработката на данни се окаже неоснователна и/или незаконосъобразна или е изчерпала целите, за които е била осъществявана, участник може да поиска от Администратора да заличи обработваните лични данни.

Участниците предявяват правата си срещу Администратора на лични данни в писмен вид, на традиционен или електронен носител.  Ако исканията им не са уважени, участниците имат право да подадат жалба срещу действията на Администратора до компетентния надзорен орган.

 1. Действие и промени в политиката

Настоящата политика за защита на данните има действие през целия период на обработването на данните.

Политиката може да подлежи на промяна, което ще бъде изрично и предварително публикувано на страницата на събитието, като правата на участниците не могат и няма да бъдат ограничавани без тяхното изрично съгласие.

Последно изменение:  06.09.2019 г.